×

برنامه هفتگی معاینه چشم

لطفا جهت تعیین وقت معاینه با شماره 02188088050 بخش طبی تماس حاصل فرمایید

روز ساعت
یک شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
دوشنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
پنج شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی(یک هفته در میان)
جمعه ساعت 10:30 الی 13:30 - با هماهنگی قبلی(یک هفته درمیان)

لطفا جهت تعیین وقت معاینه با شماره 021 22664637 بخش طبی تماس حاصل فرمایید

روز ساعت
شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
دو شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
سه شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
چهارشنبه ساعت 10:30 الی 13:30 - ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی
پنج شنبه ساعت 17:00 الی 20:30 - با هماهنگی قبلی(یک هفته درمیان)
جمعه ساعت 10:30 الی 13:30 - با هماهنگی قبلی(یک هفته درمیان)

لطفا جهت تعیین وقت معاینه با شماره 07644486386 بخش طبی تماس حاصل فرمایید

روز ساعت
شنبه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی
یک شنبه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی
دوشنبه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی
سه شنبه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی
چهارشنبه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی
جمعه ساعت 17:30 الی 21:00 - با هماهنگی قبلی